Herond Wallet

Herond Wallet: Ví điện tử đa chuỗi, không key, không lưu ký

Herond Wallet là gì? Herond Wallet là ví Web 3 Social đa chuỗi (multi-chain), không lưu ký (non-custodial) dành cho các loại tài sản điện tử. Đây là một trong hai sản phẩm cốt lõi...